Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy:

Shromažďované údaje

Společnost CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s., se sídlem Vinařská 407, 691 42 Valtice,
IČ 46346783 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 747, zpracovává za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy tyto osobní údaje:

  • jméno, příjmení,
  • IČ, DIČ, sídlo,
  • e-mailovou adresu,
  • telefonní číslo,
  • číslo bankovního spojení

Poskytnutí uvedených osobních údajů je pro uzavření smlouvy nezbytné, takže jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost uzavřít smlouvu.

Právní zaklad pro zpracování

Osobní údaje uvedené v odstavci výše je nutné zpracovat pro účely plnění kupní smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu účinnosti kupní smlouvy a dále maximálně po dobu 10 let od konce účinnosti kupní smlouvy pokud nebude požadován výmaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písem. e) zákona o ochraně osobních údajů.

Na e-mailovou adresu Vám budou v případě uzavření kupní smlouvy zasílána obchodní sdělení (přímý marketing), tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze zvýhodněných nabídek a dalších informací úzce spjatých s vinařstvím CHÂTEAU VALTICE, jako například informace o pořádaných akcích, či novinky z dění ve vinařství. Lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude společností uchovávána po dobu účinnosti kupní smlouvy a dále maximálně 10 let od jejího ukončení, pokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete.

Příjemci zpracovávaných osobních údajů:

Kromě správce osobních údajů – tj. společností CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s., mohou osobní údaje zpracovávat i následující zpracovatelé:

  • Bc. Ivana Šaleová, IČ 02574098, se sídlem Přibylova 2950/17, Břeclav, zapsaná v živnostenském rejstříku pro účely zpracování a rozesílání obchodních sdělení (newsletterů),

Osobní údaje však mohou být zpřístupněny i jiným subjektům – například poskytovatelům služeb Google Analytics, MailChimp, Leadhub, Facebook – jejichž služby jsou v současné době využívány, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací a podle zákona o ochraně osobních údajů tito poskytovatelé mohou mít postavení zpracovatelů.

Informace o právech souvisejících se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu (tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů);

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti [čl. 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů]

Výše uvedené právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

 

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na smlouvě [čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů]; a

b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 

Právo vznést námitku

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Způsob uplatnění práv

Výše uvedená práva související se zpracování osobních údajů může subjekt údajů kdykoli uplatnit prostřednictvím žádosti doručené na adresu sídla správce (Vinařská 407, 691 42 Valtice) nebo na e-mail: odbyt@vsvaltice.cz. Žádost dle předchozí věty může být rovněž podána telefonicky na č. tel.+420 519 361 311. Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může ji požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

 

Právo podat stížnost

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření. Subjekt údajů má možnost podat stížnost u dozorového úřadu (tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů) a žádat o soudní ochranu.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenování pověřence

Společnost nesplňuje podmínky pro povinné jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů podle
čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost nemá více než 250 zaměstnanců
a zároveň není hlavní činností správce nebo zpracovatele rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů anebo zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Společnost tak nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.  V případě potřeby uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoli uplatnit prostřednictvím žádosti doručené na adresu sídla správce (Vinařská 407, 691 42 Valtice) nebo na e-mail: odbyt@vsvaltice.cz. Žádost dle předchozí věty může být rovněž podána telefonicky na tel. č. +420 519 361 311. Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může ji požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

 

Kompletní znění Politiky ochrany osobních údajů ˃˃˃ ZDE ˂˂˂

×