Politika ochrany osobních údajů

Doporučujeme, aby se všechny osoby dříve než poskytnou jakékoliv osobní údaje a/nebo vyplní jakýkoliv elektronický nebo písemný formulář nebo vstoupí do objektu společnosti CHATEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, nejprve seznámily s níže uvedenou Politikou ochrany osobních údajů. Následující zásady Politiky specifikují, které informace umožňující identifikaci osoby mohou být shromažďovány a využívány. Tyto zásady zohledňují také jiné podstatné záležitosti týkající se ochrany soukromí.

1. Obecná ustanovení:

a)  Identifikace správce osobních údajů: Společnost CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s., se sídlem Vinařská 407, 691 42 Valtice, IČ 46346783 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 747 (dále jen “Společnost”) respektuje Politiku ochrany osobních údajů fyzických osob a řádně chrání jejich osobní údaje.

Níže uvedené informace jsou poskytovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

b) Účel zpracování: Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely uzavření, plnění, změny a ukončení kupních smluv (dále jen „plnění smlouvy“) a pro účely podpory prodeje výrobků správce a podpory akcí pořádaných Společností (dále jen „přímý marketing“)nebo pro účely ochrany majetku Společnosti.

 

c) Politika ochrany osobních údajů se nevztahuje na webové stránky a služby třetích stran, ke kterým lze získat přístup pomocí odkazů nacházejících se na výše uvedených stránkách.

d) Využíváním internetového obchodu Společnosti a/nebo předáním Společnosti svých osobních údajů vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů způsobem, který je uveden v této Politice ochrany osobních údajů.

e) Zákazníky pro účely této politiky jsou fyzické osoby navštěvující internetový obchod Společnosti a/nebo zákazníci nakupující zboží v prodejnách Společnosti nebo na fakturu nebo využívající jiné služby Společnosti.

 

2. Shromažďování údajů

a) Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány a chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů a dále v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Společnost nepředává, neprodává ani neposkytuje shromážděné osobní údaje klientů jiným osobám nebo institucím s výjimkou případů, kdy tato povinnost vyplývá ze zákona nebo se souhlasem osoby, jíž se osobní údaje týkají. Společnost může poskytnout osobní údaje ke zpracování jiným subjektům pouze za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Společnost shromažďuje osobní údaje pomocí registračních formulářů zveřejněných na webových stránkách společnosti, a to prostřednictvím přímého kontaktu se zákazníkem (např. telefonicky) a také pokaždé, když zákazník zašle společnosti email s jeho osobními údaji. Konkrétní shromažďované údaje jsou uvedeny u konkrétního zpracování osobních údajů subjektu.

 

3. Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu:

3.1 Cookies

3.1.1 Účel zpracování

Společnost užívá na webové stránce www.vsvaltice.cz soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek www.vsvaltice.cz.

3.1.2 Právní základ pro zpracování:

Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Právním základem zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu jsou oprávněné zájmy správce [čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů]. Správce má oprávněný zájem informovat subjekt údajů o nabídce vlastních výrobků, pokud existuje či dříve existoval smluvní vztah mezi správcem a subjektem údajů, neboť v takovém případě může subjekt údajů důvodně očekávat, že ke zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu dojde.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

3.1.3 Přehled shromažďovaných cookies:

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka webu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky, znějícím následovně: „Abychom na Vás mohli cílit další reklamu, prosím udělte nám souhlas s ukládáním cookies. Více informací zde.“

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Společnost CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s. shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 • Google Analytics, účel je získání statistických informací, expirace dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
 • Facebook Pixel, účel je identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting), expirace 180 dní

 

3.2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu bez uzavření kupní smlouvy

3.2.1 Účel zpracování

Správce může za účelem přímého marketingu zasílat svoje obchodní sdělení subjektu údajů, který udělí správci souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem (papírový formulář nebo elektronický formulář) Obchodní sdělení jsou rozesílána na e-mailové adresy, týkají se obvykle zvýhodněných nabídek, pozvánek na vinařské akce a dalších informací úzce spjatých se správcem osobních údajů, jako například informace o pořádaných akcích, či novinky z dění ve vinařství apod.

3.2.2 Shromažďované údaje

Subjekt údajů uděluje souhlas společnosti CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s., se sídlem Vinařská 407, 691 42 Valtice, IČ 46346783 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 747, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, aby zpracovávala následující osobní údaje za účelem zasílání obchodního sdělení:

 • jméno, příjmení,
 • adresu bydliště/sídlo
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,

Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu maximálně 10 let od udělení souhlasu, pokud nedojde k následnému prodloužení nebo zpětvzetí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

3.2.3 Příjemci zpracovávaných osobních údajů:

Kromě správce osobních údajů – tj. společností CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s., mohou osobní údaje zpracovávat i následující zpracovatelé:

 • Bc. Ivana Šaleová, IČ 02574098, se sídlem Přibylova 2950/17, Břeclav, zapsaná v živnostenském rejstříku pro účely zpracování a rozesílání obchodních sdělení (newsletterů),
 • Osobní údaje však mohou být zpřístupněny i jiným subjektům – například poskytovatelům služeb Google Analytics, MailChimp, Leadhub, Facebook – jejichž služby jsou v současné době využívány, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací a podle zákona o ochraně osobních údajů tito poskytovatelé mohou mít postavení zpracovatelů.

3.2.4 Zpětvzetí souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení a vyřazení z databáze pro zasílání obchodních sdělení. Vaši e-mailovou adresu však mohu nadále uchovat v databázi pro evidenci adres, na které nelze zasílat obchodní sdělení.

 

4. Zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy:

4.1.1. Shromažďované údaje

Společnost CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s., se sídlem Vinařská 407, 691 42 Valtice,
IČ 46346783 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 747, zpracovává za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy tyto osobní údaje:

 • jméno, příjmení,
 • IČ, DIČ, sídlo,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního spojení

Poskytnutí uvedených osobních údajů je pro uzavření smlouvy nezbytné, takže jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost uzavřít smlouvu.

4.1.2 Právní zaklad pro zpracování

Osobní údaje uvedené v odstavci výše je nutné zpracovat pro účely plnění kupní smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu účinnosti kupní smlouvy a dále maximálně po dobu 10 let od konce účinnosti kupní smlouvy pokud nebude požadován výmaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písem. e) zákona o ochraně osobních údajů.

Na e-mailovou adresu Vám budou v případě uzavření kupní smlouvy zasílána obchodní sdělení (přímý marketing), tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze zvýhodněných nabídek a dalších informací úzce spjatých s vinařstvím CHÂTEAU VALTICE, jako například informace o pořádaných akcích, či novinky z dění ve vinařství. Lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude společností uchovávána po dobu účinnosti kupní smlouvy a dále maximálně 10 let od jejího ukončení, pokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete.

4.1.3. Příjemci zpracovávaných osobních údajů:

Kromě správce osobních údajů – tj. společností CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s., mohou osobní údaje zpracovávat i následující zpracovatelé:

 • Bc. Ivana Šaleová, IČ 02574098, se sídlem Přibylova 2950/17, Břeclav, zapsaná v živnostenském rejstříku pro účely zpracování a rozesílání obchodních sdělení (newsletterů),
 • Osobní údaje však mohou být zpřístupněny i jiným subjektům – například poskytovatelům služeb Google Analytics, MailChimp, Leadhub, Facebook – jejichž služby jsou v současné době využívány, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací a podle zákona o ochraně osobních údajů tito poskytovatelé mohou mít postavení zpracovatelů.

5. Zpracování osobních údajů pro účely ochrany majetku společnosti

5.1.1 Účel zpracování osobních údajů

Účelem instalace kamerového systému je ochrana majetku Společnosti v prostorách s přístupem veřejnosti, tam, kde se pracuje s finančními prostředky nebo s majetkem Společnosti a dále ochrana osob vyskytujících se v těchto prostorách.

5.1.2 Informace pro veřejnost

Informace o sledování prostoru kamerovým systémem je viditelně umístěna u všech vstupních dveří do objektu, tedy do sledovaného prostoru. Obsahuje povinné sdělení o tom, že je prostor monitorován s piktogramem kamery s informací, že je záznam nahráván. V prostoru je umístěna informační tabule, kde jsou sděleny všechny informace důležité pro zpracování osobních údajů.

Společnost má vypracovány speciální pokyny pro provoz kamerového systému, které jsou uloženy v sídle společnosti.

Příslušným útvarem pro vyřizování žádostí a stížností ohledně provozu kamerového systému je IT manager Společnosti nebo mohou posloužit kontakty viz níže.

5.1.3 Poskytování zaznamenaných dat

Kamerové záznamy budou v opodstatněných případech předány pouze orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům pro vedení přestupkového řízení, a dále na žádost subjektu osobních údajů. Kamerové záznamy budou poskytovány na základě písemné žádosti s uvedením důvodu poskytnutí záznamu a jeho požadovaného rozsahu.

V případě nabytí podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku, které kamerový systém zachytí, budou orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům záznamy poskytnuty i z vlastního rozhodnutí Společnosti.

Doba archivace zaznamenaných dat je 11 dnů. Data jsou následně automaticky přemazávána novými záznamy. Záznam je pořizován v nepřetržitém režimu.

 

6. Informace o právech souvisejících se zpracováním osobních údajů

6.1.1 Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu (tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů);

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

6.1.2 Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

6.1.3 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti [čl. 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů]

Výše uvedené právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

6.1.4 Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

6.1.5 Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na smlouvě [čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů]; a

b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

6.1.6 Právo vznést námitku

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

6.1.7 Způsob uplatnění práv

Výše uvedená práva související se zpracování osobních údajů může subjekt údajů kdykoli uplatnit prostřednictvím žádosti doručené na adresu sídla správce (Vinařská 407, 691 42 Valtice) nebo na e-mail: odbyt@vsvaltice.cz. Žádost dle předchozí věty může být rovněž podána telefonicky na č. tel.+420 519 361 311. Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může ji požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

6.1.8 Právo podat stížnost

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření. Subjekt údajů má možnost podat stížnost u dozorového úřadu (tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů) a žádat o soudní ochranu.

 

7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

7.1.1. Jmenování pověřence

Společnost nesplňuje podmínky pro povinné jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost nemá více než 250 zaměstnanců a zároveň není hlavní činností správce nebo zpracovatele rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů anebo zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Společnost tak nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.  V případě potřeby uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoli uplatnit prostřednictvím žádosti doručené na adresu sídla správce (Vinařská 407, 691 42 Valtice) nebo na e-mail: odbyt@vsvaltice.cz. Žádost dle předchozí věty může být rovněž podána telefonicky na tel. č. +420 519 361 311. Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může ji požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

×