Elektronický obchod je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let.

Bylo Vám již 18 let?

Ne Ano

Oznámení o výměně listinných akcií

Oznámení o výměně listinných akcií

Představenstvo obchodní společnosti

Vinné sklepy Valtice, a.s.

se sídlem Valtice, Vinařská č. 407, IČO: 46346783,

spisová značka B 747 vedená u Krajského soudu v Brně

OZNAMUJE,

že na základě § 2 odst. 1, zákona č. 134/2013 Sb. ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, se změnily ke dni 1. 1. 2014 listinné akcie na majitele společnosti Vinné sklepy Valtice, a.s., na listinné akcie na jméno. K tomuto dni rovněž došlo k odpovídající změně stanov společnosti.

Představenstvo společnosti vyzývá akcionáře k předložení listinných akcií na majitele k výměně za nové akcie na jméno a sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů ve lhůtě od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014.

Společnost Vinné sklepy Valtice, a.s., pověřila výměnou listinných akcií akcionářům společnost M3V Praha, a.s. Výměna akcií bude prováděna od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 v pracovních dnech po telefonické dohodě na adrese společnosti M3V Praha, a. s., Drahobejlova 2215/6, Praha 9 anebo od    1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 v pracovních dnech od pondělí do čtvrtku od 9.00 do 14. hodin v sídle společnosti Vinné sklepy Valtice, a.s.Valtice, Vinařská č. 407. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 266 316 070 nebo 601 594 580, e-mail: m3v@m3v.cz.

Za společnost Vinné sklepy Valtice, a.s., informace podá Ing. Věra Drozdová telefon 519 361 315, e-mail: valvin@vsvaltice.cz

Akcionář – fyzická osoba předloží listinné akcie a platný průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Statutární orgán akcionáře – právnické osoby předloží spolu s listinnými akciemi platný průkaz totožnosti a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii. Pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.

Upozorňujeme, že akcionář, který bude v prodlení s výměnou akcií, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinnosti podle § 3 odst. 1, zákona č. 134/2013 Sb, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Představenstvo společnosti Vinné sklepy Valtice, a.s.

 

Vinné sklepy Valtice, akciová společnost     691 42 Valtice, Vinařská č. 407    IČO: 46346783     DIČ: CZ46346783

KB Břeclav, č.ú. 7103651/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 747

×